MRT Benelux gebruikt de beste technische standaarden en levert iedere mogelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is.

Indien er in de ter beschikking gestelde informatie enige onvolledigheden of fouten zouden zitten, worden de gebruikers verzocht de verantwoordelijke persoon hierover in te lichten per e-mail info@mrtbenelux.be of per post naar:

MRT Benelux
Prinses Clementinalaan 92
9000 Gent.

MRT Benelux wijst iedere verantwoordelijkheid af voor enige onvolledigheid of andere fouten in de ter beschikking gestelde informatie. Noch MRT Benelux, noch enig andere partij die betrokken was bij de ontwikkeling, productie of terbeschikkingstelling van de data zal aansprakelijk zijn voor toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade of indirecte of bestraffende schade die volgt uit het de toegang van de gebruiker tot of het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik ervan.